Index

Wateringse Veld College

Hoofdstuk 5 Praktische informatie

Om het onderwijs goed te volgen en te geven, hebben we afspraken opgesteld. Afspraken over hoe we ons gedragen in de school (schoolregels), lestijden, privacy, meepraten, maatregelen die getroffen worden als iets fout gaat, etc.

Kijk hier naar de ‘wegwijzer‘ om alle regels en afspraken die voor schooljaar 22/23 gelden terug te vinden. Rechten en plichten van leerlingen zijn vastgelegd in het leerlingenstatuut. Dit leerlingenstatuut staat op de website van het Wateringse Veld College.

Een aantal belangrijke punten is ook hieronder opgenomen.

5.1 De schoolregels

Op school gelden voor iedereen de volgende regels.

 • Wij houden rekening met elkaar om prettig te kunnen werken op school.
 • Wij zorgen er samen voor dat iedereen zich veilig voelt op school.
 • Bij zorgen en/of problemen zoeken wij contact met een docent/
  mentor/teamleider/coördinator om een oplossing te vinden.
 • Onze jas hangen wij op de gang voordat we naar de lessen gaan.
 • Een pet of muts zetten wij niet op binnen de school.
 • Eten, drinken, muziek luisteren en spelletjes spelen mag alleen
  tijdens de pauzes of na schooltijd.
 • Afval gooien wij netjes in de prullenbak.
 • Bellen met onze mobieltjes doen wij buiten school.
 • Telefoons gebruiken wij in de lessen alleen met toestemming
  van een docent.
 • Wij hebben onze boeken en schriften zoveel mogelijk in onze
  locker zodat we altijd alle spullen bij de hand hebben.
 • Wij hebben op school altijd ons schoolpasje mee.
 • Wanneer we te laat zijn dan halen we een te laat briefje bij het
  servicepunt en melden wij ons vanaf de 3e keer de volgende
  schooldag om 8:00 uur
 • Als we uit een les worden gestuurd, melden we ons altijd direct
  bij de coördinator. De vakdocent zal een melding in Magister
  maken en de mentor en ouders hiervan op de hoogte brengen.

5.2 De lestijden

Op het Wateringse Veld College beginnen de lessen om 08.45 uur.
Elk lesuur duurt 45 minuten.

lesuurstarteinde
108:4509:30
209:3010:15
pauze10:1510:30
310:3011:15
411:1512:00
pauze12:0012:30
512:3013:15
613:1514:00
pauze14:0014:15
714:1515:00
815:0015:45
915:4516:30

Na iedere 45 minuten, dus na ieder lesuur, gaat er een bel. Na de pauzes gaan er twee bellen. Het is belangrijk dat je voor de tweede bel in de klas bent.

Lesuitval
De school plant docentenvergaderingen zoveel mogelijk buiten de lestijden. Lesuitval door andere omstandigheden (bijvoorbeeld door ziekte van een docent) wordt zoveel mogelijk intern opgevangen.
Hierdoor blijft lesuitval beperkt, maar kan niet altijd worden voorkomen. Omdat de leerlingen met studiewijzers werken en geoefend zijn in het zelfstandig werken, kunnen zij bij onverwachte lesuitval zelfstandig, onder toezicht van een invaldocent, aan het werk.

5.3 Vakanties

Vakantie/vrije dagdatum
Herfstvakantiemaandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022
Kerstvakantiemaandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantiemaandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023
Pasenvrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023
Koningsdagdonderdag 27 april 2023
Meivakantiemaandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaartdonderdag 18 mei t/m vrijdag 19 mei 2023
Pinksterenzondag 28 mei t/m maandag 29 mei 2023
Zomervakantiemaandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2023

5.4 Verlof

Wanneer ouders buiten de schoolvakanties verlof willen voor hun kind, kan de directeur in bijzondere gevallen toestemming verlenen. Zie meer informatie op de website van de Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-schoolvakanties.

5.5 Instroomgegevens

In de afgelopen jaren was de instroom als volgt:

Nieuwe leerlingen20212022
Leerjaar 1107116
Leerjaar 249
Leerjaar 328
Leerjaar 4123
Leerjaar 500
Leerjaar 600

5.6 Doorstroom en bevorderingsnormen

Het Wateringse Veld College wil leerlingen op het hoogst haalbare niveau optimaal laten functioneren. Per leerjaar zijn bevorderingsnormen vastgelegd. Als een leerling niet kan worden bevorderd naar een volgend leerjaar binnen dezelfde afdeling, dan neemt de docentenvergadering een besluit over de plaatsing van de leerling in het volgende schooljaar. Dit kan plaatsing in een volgend leerjaar van een lager niveau inhouden.

Zitten blijven in hetzelfde leerjaar binnen dezelfde opleiding kan alleen als er sprake is van aantoonbare en zwaarwegende (persoonlijke) omstandigheden die de leerprestaties negatief hebben beïnvloed. Blijft een leerling twee keer in eenzelfde leerjaar zitten of in twee opeenvolgende leerjaren, dan moet de leerling de betreffende afdeling of school verlaten. In bijzondere gevallen kan de schoolleiding een uitzondering maken. Tegen de beslissingen van de docentenvergadering over de bevordering kunnen ouders bezwaar aantekenen.

Voor de bevordering naar een hoger leerjaar, met uitzondering van de bevordering naar een eindexamenjaar, geldt het volgende:

 1. Bij de overgangsbepalingen worden alle vakken betrokken waarin een leerling gedurende het schooljaar onderwijs heeft gehad;
 2. Bevordering vindt in principe plaats binnen dezelfde afdeling (mavo, havo of vwo);
 3. Een leerling kan in twee opeenvolgende leerjaren slechts één keer doubleren;
 4. Voor alle leerjaren geldt dat het cijfer op het eindrapport een op 1 decimaal afgerond voortschrijdend gemiddelde is, dat wil zeggen: alle cijfers van het schooljaar tellen mee voor het eindrapport.

De bevorderingsnormen zijn ieder jaar per 1 oktober vastgesteld en te vinden op: Bevorderingsnormen

5.7 Veiligheid en Privacy

Anti-pesten

Het Wateringse Veld College heeft een anti-pestprotocol en een anti-pestcoördinator. Het melden van een leerling die pest, ziet de school niet als het verlinken van een ander maar als betrokkenheid naar elkaar. In de brugklas wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed.

Privacy

Op Wateringse Veld College wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs.
De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerling gegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerling informatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.
In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerling gegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie.

Op de website van Lucas onderwijs, www.lucasonderwijs.nl, is meer informatie te vinden.