Index

Wateringse Veld College

Hoofdstuk 5 Praktische informatie

Om het onderwijs goed te volgen en te geven, hebben we afspraken opgesteld. Afspraken over hoe we ons gedragen in de school (schoolregels), lestijden, privacy, meepraten, maatregelen die getroffen worden als iets fout gaat, etc.

Kijk hier naar de ‘wegwijzer‘ om alle regels en afspraken die voor schooljaar 21/22 gelden terug te vinden.

Een aantal belangrijke punten is ook hieronder opgenomen.

5.1 De schoolregels

Op school gelden voor iedereen de volgende regels.

 • Wij houden rekening met elkaar om prettig te kunnen werken op school.
 • Wij zorgen er samen voor dat iedereen zich veilig voelt op school.
 • Bij zorgen en/of problemen zoeken wij contact met een docent/
  mentor/teamleider/coördinator om een oplossing te vinden.
 • Onze jas hangen wij op de gang voordat we naar de lessen gaan.
 • Een pet of muts zetten wij niet op binnen de school.
 • Eten, drinken, muziek luisteren en spelletjes spelen mag alleen
  tijdens de pauzes of na schooltijd.
 • Afval gooien wij netjes in de prullenbak.
 • Bellen met onze mobieltjes doen wij buiten school.
 • Telefoons gebruiken wij in de lessen alleen met toestemming
  van een docent.
 • Wij hebben onze boeken en schriften zoveel mogelijk in onze
  locker zodat we altijd alle spullen bij de hand hebben.
 • Onze tablet/device is altijd klaar voor gebruik wanneer we op
  school zijn en deze gebruiken wij alleen wanneer wij hem nodig
  hebben in de lessen.
 • Wij hebben op school altijd ons schoolpasje mee.
 • Wanneer we te laat zijn dan halen we een te laat briefje bij het
  servicepunt en melden wij ons vanaf de 3e keer de volgende
  schooldag om 8:00 uur
 • Als we uit een les worden gestuurd, melden we ons altijd direct
  bij de coördinator. De vakdocent zal een melding in Magister
  maken en de mentor en ouders hiervan op de hoogte brengen.

5.2 De lestijden

Op het Wateringse Veld College beginnen de lessen om 08.45 uur.
Elk lesuur duurt 45 minuten.

Na iedere 45 minuten, dus na ieder lesuur, gaat er een bel. Na de
pauzes gaan er twee bellen. Het is belangrijk dat je voor de tweede bel
in de klas bent.

Lesuitval
De school plant docentenvergaderingen zoveel mogelijk buiten de lestijden. Lesuitval wegens zieke collega’s wordt zoveel mogelijk intern opgevangen.
Hierdoor blijft lesuitval beperkt, maar kan niet altijd worden voorkomen. Omdat de leerlingen met studiewijzers werken en geoefend zijn in het
zelfstandig werken, kunnen zij bij onverwachte lesuitval zelfstandig, onder toezicht van een invaldocent, aan het werk.

5.3 Vakanties

5.4 Verlof

Kortdurend verlof is verlof van maximaal één dag. Er kan vooraf kortdurend verlof aangevraagd worden.

Bijzonder verlof is verlof van maximaal tien dagen, en wordt uitsluitend door de rector toegekend. Bijzonder verlof kan alleen in bepaalde omstandigheden aangevraagd worden.

Over afwezigheid moeten wij altijd op tijd geïnformeerd worden. Ook voor ouders ligt daar een taak.

Meer informatie over kortdurend verlof

Meer informatie over langdurend/bijzonder verlof

5.5 Doorstroom en bevorderingsnormen

Het Wateringse Veld College wil leerlingen op het hoogst haalbare niveau optimaal laten functioneren. Per leerjaar zijn bevorderingsnormen vastgelegd. Als een leerling niet kan worden bevorderd naar een volgend leerjaar binnen dezelfde afdeling, dan neemt de docentenvergadering een besluit over de plaatsing van de leerling in het volgende schooljaar. Dit kan plaatsing in een volgend leerjaar van een lager niveau inhouden.

Zitten blijven in hetzelfde leerjaar binnen dezelfde opleiding kan alleen als er sprake is van aantoonbare en zwaarwegende (persoonlijke) omstandigheden die de leerprestaties negatief hebben beïnvloed. Blijft een leerling twee keer in eenzelfde leerjaar zitten of in twee opeenvolgende leerjaren, dan moet de leerling de betreffende afdeling of school verlaten. In bijzondere gevallen kan de schoolleiding een uitzondering maken. Tegen de beslissingen van de docentenvergadering over de bevordering kunnen ouders bezwaar aantekenen.

Voor de bevordering naar een hoger leerjaar, met uitzondering van de bevordering naar een eindexamenjaar, geldt het volgende:

 1. Bij de overgangsbepalingen worden alle vakken betrokken waarin een leerling gedurende het schooljaar onderwijs heeft gehad;
 2. Bevordering vindt in principe plaats binnen dezelfde afdeling (mavo, havo of vwo);
 3. Een leerling kan in twee opeenvolgende leerjaren slechts één keer doubleren;
 4. Voor alle leerjaren geldt dat het cijfer op het eindrapport een op 1 decimaal afgerond voortschrijdend gemiddelde is, dat wil zeggen: alle cijfers van het schooljaar tellen mee voor het eindrapport.

De bevorderingsnormen zijn ieder jaar per 1 oktober vastgesteld en te vinden op: Bevorderingsnormen

5.6 Veiligheid en privacy

Pesten/slaan/vechten

Pesten en slaan/vechten worden op school niet geaccepteerd. Wanneer dit toch gebeurt, kunnen leerlingen voor één of meerdere dagen geschorst worden of zelfs van school gestuurd worden. Ook is het meebrengen van vuurwerk of van iets van een wapen,
zoals bijvoorbeeld een (zak)mes of een boksbeugel, natuurlijk niet toegestaan. Maak leerlingen zich hier schuldig aan, dan betekent dit bijna altijd dat ze van school af moeten en een andere school moeten zoeken.

Het maken van video-opnames en foto’s

Met smartphones en tablets is steeds meer mogelijk. Leuke apparaten, die helaas ook gebruikt kunnen worden op een vervelende
manier. Daarom hebben we de volgende regel: het maken van video opnames en foto’s door leerlingen binnen school is verboden, tenzij er toestemming is verleend door één van de medewerkers van de school. Wanneer leerlingen deze regel overtreden en de opnames ‘misbruiken’ (het voor gek zetten van iemand bijvoorbeeld) lopen ze kans van school geschorst of van school verwijderd te worden. Wij vinden het belangrijk dat iedereen bij ons op school zich veilig voelt.