Index

Wateringse Veld College

Hoofdstuk 6 Leerlingbegeleiding

We willen als Wateringse Veld College elke leerling de hulp bieden die nodig is. Dat noemen we zorg op maat.
De mentor speelt een centrale rol in de totale begeleiding. Hij kijkt naar drie aandachtsgebieden:

  • vakgerichte begeleiding, inclusief studiebegeleiding
  • sociaal-emotionele begeleiding
  • keuzebegeleiding

6.1 Wie doet wat

Vakdocent

De vakdocent houdt zich bezig met instructie, begeleiding van leerprocessen, de oriëntatie op studie en beroep, en focust zich op de vakgerichte leerdoelen.

Mentor

Om de kans op schoolsucces zo groot mogelijk te maken is op onze school de samenwerking tussen ouders/verzorgers, leerlingen en docenten groot.
Elke groep leerlingen heeft daarbij een eigen mentor die de speciale zorg heeft voor zijn groep en die een vertrouwensrelatie opbouwt met zijn leerlingen. Tussen mentor-kind-ouder vindt er twee à drie keer per jaar een driehoeksgesprek plaats om de voortgang te bespreken.

In de brugklas krijgt elke leerling twee mentoruren per week, waarin vooral het trainen van studievaardigheden en sociale vaardigheden aan bod komt. Denk aan plannen, leerstrategieën, ICT-vaardigheden, plagen/pesten en ‘wie ben ik’.

De mentor is verantwoordelijk voor de dossiervorming. Hij houdt het leerlingvolgsysteem bij van de leerlingen waarvoor hij verantwoordelijk is, hij zit de rapportvergaderingen en leerlingbesprekingen van zijn klas voor en is verantwoordelijk voor de afhandeling van verzuim. De mentor houdt alle personen op de hoogte die een taak hebben in de leerlingbegeleiding van zijn klas. Hij is de eerst aangewezene om contact met de ouders/verzorgers op te nemen en te onderhouden.

Brugklascoach

In de brugklas krijg je als leerling naast je mentor ook brugklascoaches toegewezen. Deze leerlingen uit hogere leerjaren helpen de leerlingen, samen met de mentor, wegwijs te worden in onze school en ons onderwijs.

Leerlingcoördinator

De coördinatoren van de afdelingen begeleiden de mentoren in de kernteams en hebben zicht op de zorgleerlingen vanuit overleg met de mentor. De coördinator behandelt conflicten en lichte strafmaatregelen en acteert hierop. Na de mentor is de coördinator het volgende aanspreekpunt voor ouders/verzorgers.

Teamleider

De teamleider heeft de verantwoordelijkheid over alle leerjaren of afdelingen die onder hem vallen. De teamleider draagt de zorg voor de onderwijskundige samenhang van de onderbouw of bovenbouw en is belast met dagelijkse gang van zaken. Samen met de mentoren, coördinatoren en vakdocenten vormen zij een team.

Decaan

De decaan is begeleider in de tweede lijn, dus na de vakdocent en de mentor. De decaan begeleidt in samenwerking met hen het proces van studie- en beroepskeuze van de leerling.

Coördinator passend onderwijs

De coördinator passend onderwijs coördineert de gehele ondersteuning op locatie. Zie 6.2 voor meer informatie.

6.2 De coördinator passend onderwijs

Leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben op het gebied van leren en gedrag op school kunnen door de mentor aangemeld worden bij mevr. L. Koehler of mevr. C. Neuteboom. Zij zijn onze coördinatoren passend onderwijs. Zij coördineren de ondersteuning voor leerlingen met speciieke ondersteuningsbehoeften op het Wateringse Veld College. De ondersteuning die het Wateringse Veld College kan bieden is na te lezen in het schoolondersteuningsprofiel. Dit profiel vind je op deze webpagina van het Wateringse Veld College.

De leerlingen kunnen, met toestemming van de ouders, besproken worden in het JES (Jeugdhulpverlening en School). Deze commissie vergadert elke drie weken en bestaat uit de schoolmaatschappelijk werker, de schoolondersteuningsconsulent vanuit het samenwerkingsverband Den Haag Zuid-West en de leerlingondersteuner Passend Onderwijs. Indien nodig sluiten er ook een jeugdverpleegkundige JGZ, het CJG en de leerplichtambtenaar aan.

Het JES adviseert en kan ondersteuning inzetten. Na een JES-overleg worden de ouders geïnformeerd en geadviseerd. Het JES hanteert de regels rondom privacy en vertrouwelijkheid. Het bespreken van een leerling in het JES gaat altijd in overleg met en na toestemming van de ouders. Voor leerlingen boven de 16 jaar wordt direct aan de leerling om toestemming gevraagd. In de extra ondersteuning en begeleiding die eventueel nodig is vervullen o.a. een schoolmaatschappelijk werker, de schoolarts en de leerplichtambtenaar een belangrijke rol.

6.3 Samenwerkingsverband SWV Zuid-Holland West

Alle scholen voor regulier en speciaal onderwijs maken deel uit van een samenwerkingsverband. Het Wateringse Veld College is aangesloten bij het samenwerkingsverband SWV Zuid-Holland West.

Het adres van het samenwerkingsverband is:

SWV Zuid-Holland West
Regulusweg 11
2516 AC Den Haag
Tel. 070 315 63 55

Meer informatie kunt u vinden op: www.swvzhw.nl

6.4 Trainingen en preventielessen

Ieder jaar worden er voor onze leerlingen trainingen gegeven op school. Denk hierbij aan sociale vaardigheidstrainingen, faalangstreductietrainingen en examentrainingen.

Ook krijgen leerlingen in verschillende leerjaren workshops en lessen onder andere op het gebied van veiligheid, cybercriminaliteit, sociale media, gezondheid, verkeer en drugs en alcohol.

6.5 Anti-pest beleid

De school heeft een anti-pest protocol waarin beschreven wordt hoe de school omgaat met pestgedrag op school. Onze anti-pest-coördinatoren zijn mevr. V. Keizer en dhr. S. van Wouw.

Anti-pest protocol

Naast het anti-pest protocol hebben wij ook een pagina op onze website waar leerlingen  melding kunnen doen van pesten. Via een contactformulier kunnen zij melden dat ze gepest worden of melden dat ze denken dat een andere leerling gepest wordt.

Melden van pesten

6.6 Inspraak

De medeverantwoordelijkheid van leerlingen en ouders krijgt in de praktijk vorm doordat ze zitting hebben in de verschillende medezeggenschapsraden.

Ouderraden en leerlingenraden

Deze raden bestaan uitsluitend uit ouders of leerlingen. Soms worden van hieruit ouders en leerlingen afgevaardigd naar andere organen. In andere gevallen beperken de commissies zich tot praktische schoolzaken.

School-MR

Iedere school is volgens de Wet medezeggenschap op scholen verplicht een medezeggenschapsraad te installeren. Iedere locatie heeft een school-MR die de belangen van het personeel, ouders en leerlingen behartigt.

Regioraad

De regioraad, ook wel RMR, behandelt de onderwerpen voor de meerderheid van de scholen, het beleid dat de hele regio Westland & Den Haag Zuid-West betreft. De regioraad bestaat uit personeelsleden, leerlingen en ouders. Ze gaat in gesprek met de Algemene Directie en geeft over verschillende onderwerpen instemming of advies.
Contact met de Raad gaat via de secretaris, de heer Verbree, [email protected].

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

In de GMR worden zaken besproken en beslist die gelden voor alle scholen voor voortgezet onderwijs van Lucas Onderwijs, waar Wateringse Veld College deel van uitmaakt. Vanuit onze regio Westland & Den Haag Zuid-West zijn er vertegenwoordigers namens personeel, ouders en leerlingen.