Index

Wateringse Veld College

Hoofdstuk 9 Financiële zaken

9.1 De ouderbijdrage

De ouderbijdrage gebruikt de school voor voorzieningen zoals kluisjes en leerling-activiteiten die buiten de overheidssubsidie vallen. In het schooljaar 2022-2023 is de ouderbijdrage € 85,- per leerling.

Schoolkosten

De scholen brengen verder specifieke zaken in rekening, zoals de werkweken, materialen en excursies.

Voor het innen van de diverse betalingen, werken wij met het programma WIScollect.
Het niet betalen van de ouderbijdrage en/of overige schoolkosten leidt niet tot uitsluiting van deelname aan activiteiten of programma’s door de school georganiseerd. De school kan echter wel besluiten een activiteit niet door te laten gaan als er onvoldoende financiering voor is.

Leermiddelen

Iedere leerling moet tijdens de lessen de noodzakelijke schoolboeken en overige leermiddelen bij zich hebben.

Boeken

Alle leermiddelen die een leerling gedurende één schooljaar gebruikt, zijn gratis. Dit heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bepaald. Dit zijn de volgende lesmaterialen:

 • lesboeken
 • werkboeken
 • projectboeken en tabellenboeken
 • examentrainingen en examenbundels
 • eigen leermateriaal van de school en bijbehorende cd’s en dvd’s
 • licentiekosten van digitaal leermateriaal

Wat is niet kosteloos?

Ouders betalen zelf de artikelen die leerlingen meerdere jaren gebruiken en/of artikelen die meerdere gezinsleden gebruiken. Onder de noodzakelijke schoolkosten vallen onder andere:

 • atlas
 • schrijfwaren
 • woordenboek
 • agenda
 • de kosten van ICT-middelen (zoals een computer)
 • pennen en dergelijke
 • rekenmachines
 • sportkleding

Tegemoetkoming in de studiekosten

Ouders van studerende kinderen (vanaf 18 jaar) kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Ouders kunnen deze voor het volgende leerjaar aanvragen bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Voor inlichtingen of het aanvragen van brochures kunnen zij terecht bij: Dienst Uitvoering Onderwijs (www.duo.nl), (050) 599 77 55 Informatie over de studiekosten is ook te vinden op www.rijksoverheid.nl.

Soort kostenOmschrijvingBedrag ca.Klas 1Klas 2Klas 3Klas 4Klas 5Klas 6
Ouderbijdrage:Kluisje€ 15xxxxxx
Verzekeringskosten€ 10xxxxxx
ICT kosten€ 10xxxxxx
Overige kosten€ 35xxxxxx
Bijdrage cultuur€ 15xxxxxx
Overige kosten:
Introductieweek€ 85x
Tweetalig onderwijs HAVO€ 500xxxxx
Tweetalig onderwijs VWO€ 500xxxxxx
Reizen:Studiereis€ 350 - € 500xxx

NB:

Voor schoolreisjes worden de kosten apart in rekening gebracht

Introductieweek (incl 2 t-shirts)

Incl. sportdag, workshop, disco en eten (rekening dieetwensen)

9.2 Boekenfonds

Het boekenfonds van het Wateringse Veld College loopt via Van Dijk B.V..

Als ouder dient u ieder schooljaar, voor de zomervakantie start, het nieuwe boekenpakket van uw kind aan te vragen via Van Dijk B.V.

Meer informatie over Van Dijk B.V., krijgen ouders/verzorgers voor de zomervakantie  per brief vanuit het Wateringse Veld College.

9.3 Stichting leergeld

Stichting Leergeld Den Haag

Stichting Leergeld Den Haag is een stichting die zich, in samenwerking met de Gemeente Den Haag, lokale fondsen, het bedrijfsleven en particulieren, richt op kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen. Door verstrekkingen in natura (computers, fietsen, sportkleding, muziekinstrumenten) wordt ervoor gezorgd dat ook deze kinderen kunnen meedoen op school of in het verenigingsleven. Zo kan de stichting bijvoorbeeld ook benaderd worden om de schoolreis rechtstreeks aan de school te betalen.

Website stichting Leergeld: Stichting Leergeld Den Haag

Regelingen in Rijswijk en het Westland
Kijk voor Rijswijk op: KEI Rijswijk

Kijk voor het Westland op: Kindpakket Westland

9.4 Verzekeringen via school

Ongevallenverzekering

Op grond van de ongevallenverzekering zijn het personeel en de leerlingen verzekerd tijdens schooluren en evenementen in schoolverband en ook gedurende het rechtstreeks van huis naar school reizen en omgekeerd. De verzekering is ook van toepassing op leerlingen gedurende hun stagewerkzaamheden of leerwerkovereenkomst en tijdens het rechtstreeks van huis naar de stageplaats reizen en omgekeerd. De leerlingen die op stage gaan, zijn hier dus meeverzekerd. Schade aan materiële zaken zoals brillen, beugels, kleding en vervoermiddelen zijn niet meeverzekerd.

Voor genees- en tandheelkundige hulp geldt de verzekering alleen voor zover de kosten niet al ergens anders zijn verzekerd en tot een maximaal bedrag. Het wettelijk verplichte eigen risico van de zorgverzekering valt niet onder de dekking van de ongevallenverzekering.

Aansprakelijkheidsverzekering

Wij hebben een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekering vergoedt de schade waar de school aansprakelijk voor is. Het is belangrijk om hierbij te vermelden dat:

 • De school en het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk zijn voor alles wat er tijdens de schooluren en buitenschoolse evenementen en activiteiten gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moet dus tekort zijn geschoten in zijn zorgplicht.Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Denk bijvoorbeeld aan een bal tegen de bril tijdens de gymnastiekles. Die schade valt in beginsel niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dus niet door de school vergoed.
 • De school is in eerste instantie niet aansprakelijk voor schade die door onrechtmatig gedrag van leerlingen op school is veroorzaakt. Leerlingen of (indien zij jonger zijn dan 14 jaar) hun ouders, zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of –activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is daarom van belang dat ouders zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Reisverzekering

Voor de scholen die vallen onder Lucas Onderwijs, zoals ISW, is een reisverzekering en annuleringsverzekering afgesloten. Deze verzekering biedt wereldwijd dekking voor reizen, kampen en excursies die door of onder toezicht van de school plaatsvinden. De verzekering biedt onder andere dekking voor:

 • medische kosten
 • extra kosten, zoals kosten langer verblijf, extra terugreiskosten of overkomst familie
 • bagage
 • reisdocumenten