Index

Wateringse Veld College

Hoofdstuk 7 Communicatie

7.1 Directie

Dhr. E. van Ruijven is als rector eindverantwoordelijk voor de totale gang van zaken binnen het Wateringse Veld College.

Naast dhr. E. van Ruijven zijn op het Wateringse Veld College twee teamleiders actief:

Dhr. D. de Kruif [email protected] voor de onderbouw.
Dhr. M. Braam [email protected] voor de bovenbouw.

De directie van de school is telefonisch te bereiken op telefoonnummer: 070-308 98 87.

7.2 Mentoren en coördinatoren

Voor ouders/verzorgers en leerlingen is de mentor het eerste aanspreekpunt.
Alle mentoren en hun e-mailadressen zijn hier op onze website te vinden: Mentoren WVC

De mentoren worden bij ons in de eerste lijn begeleid door de leerlingcoördinatoren. Dit zijn:

Brugklassen
Mevr. A. Pijlman
[email protected]

Onderbouw
Mevr. A. van Eekelen
[email protected]

Bovenbouw
Dhr. P. Snijder
[email protected]

7.3 Leerlingen

Wij vragen leerlingen om actief in de school aanwezig te zijn en spreken ze dan ook aan op hun verantwoordelijkheden. De leerlingen zijn op de hoogte van de schoolregels en afspraken door middel van het leerlingenstatuut en informatie die is te vinden op onze website.

Leerlingen zijn bij ons op school opgenomen in diverse organen: de leerlingenraad en medezeggenschapsraad. Ook wordt er jaarlijks bij alle leerlingen een tevredenheidsonderzoek afgenomen om de mening van de leerlingen op te vragen.

Leerlingenraad

Het Wateringse Veld College heeft een leerlingenraad, die de dagelijkse zaken op school met de directie bespreekt en die waar nodig suggesties doet om zaken te verbeteren. Daarnaast organiseren zij tal van activiteiten voor de leerlingen.

Mentoruren

Alle leerlingen in de onderbouw volgen mentoruren. Naast het begeleiden van de leerlingen op het gebied van plannen en organiseren en activiteiten op sociaal vlak, krijgen onze leerlingen in deze lessen ook de benodigde informatie over hun toetsweken, activiteiten die plaats gaan vinden, hun driehoeksgesprekken, hun overgang, vakanties enzovoorts.

Studiewijzers

Onze leerlingen hebben in Magister van ieder vak een studiewijzer. Hierbinnen vinden zij alle informatie die zij nodig hebben voor dat vak. Denk aan het Programma van toetsing en doorstroom (PTD) / Programma van toetsing en afsluiting (PTA), leerstof, extra uitleg, opgegeven werkstukken/praktische opdrachten (PO’s) enzovoorts.

7.4 Ouders/verzorgers

In het belang van de leerlingen moeten ouders/verzorgers en school samenwerken. Hoe hechter de samenwerking, hoe duidelijker de stimulans voor de leerling is. Het is fijn voor een leerling als de ouders/verzorgers weten hoe hij of zij er voor staat. Het is ook goed voor de school als ouders/verzorgers laten weten hoe ze over onze school denken. Van ouders/verzorgers verwachten wij dat zij regelmatig contact hebben met de school via de mentor. Om dit als school te stimuleren organiseren wij 2 of 3 x per jaar een verplicht driehoekgesprek tussen ouder, kind en mentor. Naast het hebben van contact gaan wij er vanuit dat ouders/verzorgers regelmatig Magister raadplegen en daardoor op de hoogte zijn van de actuele resultaten.

Ouderraad

De ouderraad van het Wateringse Veld College bestaat uit een groep gemotiveerde ouders/verzorgers die regelmatig vergadert met de rector. De leden van de ouderraad zetten zich in om de doelstellingen van de school mede te realiseren. Daarbij ligt de nadruk op het bevorderen van het contact tussen school en ouders/verzorgers en treedt de ouderraad op als klankbord voor
ouders/verzorgers en kinderen. De ouderraad probeert haar doel te bereiken door regelmatig met de schoolleiding te overleggen, door het eventueel verlenen van bemiddeling en bijstand, door zich te laten voorlichten over problemen met betrekking tot onderwijs en opvoeding, door de ontwikkelingen op school kritisch te volgen en hieraan een positieve bijdrage te leveren. Bovendien bereikt de ouderraad haar doel door gevraagd en ongevraagd het schoolbestuur en de medezeggenschapsraad van advies te dienen, door de communicatie tussen school en ouders/verzorgers én tussen ouders/verzorgers onderling te stimuleren en tenslotte door medewerking te verlenen aan en ondersteuning te bieden bij binnen- of buitenschoolse activiteiten.
Om hierin goed te kunnen functioneren, is het van belang dat de ouders/ verzorgers de ouderraad informeren over ideeën, klachten of wensen. Ouders/verzorgers kunnen het beste één van de leden van de ouderraad telefonisch of schriftelijk benaderen. Dit kan ook via de school gebeuren. De ouderraad staat in nauw contact met de medezeggenschapsraad.

De school hecht veel belang aan een goede vertegenwoordiging van ouders/ verzorgers. Ouders/verzorgers die deel willen nemen, kunnen zich opgeven bij de rector, mentor of via [email protected]. Op de website zijn de contactgegevens van de ouderraad te vinden. Er is ook een klankbordgroep, waarbij ouders/verzorgers van leerlingen uit diverse afdelingen van de school vier keer per jaar bevraagd worden over uiteenlopende onderwerpen.

Ouderavonden

Regelmatig organiseert onze school voor de verschillende klassen ouderavonden, waarbij we de ouders/verzorgers informeren over allerlei zaken die dat schooljaar van belang zijn. De school verwacht van de ouders/verzorgers dat zij deze avonden aanwezig zijn.
Naast deze algemene ouderavonden organiseren wij ook ouderavonden waarop ouders/verzorgers met docenten, tijdens korte gesprekjes, vakinhoudelijk kunnen praten over de voortgang van hun kind.
Tot slot hebben wij nog driehoeksgesprekken waarbij we de mentor met ouders/verzorgers en kind in gesprek laten gaan. We laten de leerlingen deze gesprekken voorbereiden en voeren, om hun voortgang en inzicht hierop op die manier te delen met de mentor en ouders. Het doel is samen bekijken waar de leerlingen staan om op die manier weer nieuwe doelen te kunnen stellen voor de periode die nog volgt.

Oudernieuwsbrief

Voor elke schoolvakantie verschijnt er een oudernieuwsbrief. Deze wordt digitaal verspreid.

7.5 Servicepunt

Ons Servicepunt is de plek waar ouders, maar ook de leerlingen en medewerkers, terecht kunnen voor alle administratieve zaken en vragen. Denk hierbij aan ziekmeldingen, verlof aanvragen, absentie meldingen, adreswijzigingen enz.

Ons servicepunt is te bereiken middels telefoonnummer: 070-3089887 en via het e-mailadres: [email protected]

7.6 Leerlingvolgsysteem Magister

Wij maken gebruik van het programma Magister.

Magister is als app op de telefoon te downloaden en te gebruiken met de inlog die ouders/verzorgers en leerlingen vanuit school krijgen.
Ook is er op Magister in te loggen via: https://sgdenhaag.magister.net

Alle informatie voor de studie van onze leerlingen is te vinden op  Magister. Alle ouders/verzorgers krijgen vanuit het Wateringse Veld College inloggegevens voor Magister.

  • In Magister kunnen ouders te allen tijde de behaalde cijfers van hun kind bekijken.
  • Via Magister kunnen er berichten verstuurd worden naar zowel kinderen als ouders. Bericht vanuit school worden verstuurd vanuit [email protected]. Het gaat dan om bijvoorbeeld AO (ongeoorloofde absentie) meldingen van leerlingen en de nieuwsbrieven van school.
  • Ouder(s)/verzorger(s) kunnen het rooster van hun kinderen inzien in Magister. Via het kopje dagrooster zijn direct de laatste wijzigingen te zien.

Voor onze leerlingen geldt:

Zit je op onze school dan krijg je je eigen inlog voor Magister.
In Magister staat jouw actuele dagrooster met toetsen, kun je jezelf inschrijven voor bijvoorbeeld de driehoekgesprekken, kun je van al je vakken een studiewijzer vinden, kun je berichten sturen naar je mentor, docenten en andere schoolmedewerkers en kun je al je cijfers inzien.

7.7 Klachten

Contactpersoon

Het Wateringse Veld College beschikt over een contactpersoon bij wie ouders terecht kunnen met een klacht. Dit is mevr. J. Moor. Denk hierbij aan klachten over begeleiding, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van een leerling, de inrichting van de schoolorganisatie, (seksuele) intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten. De contactpersoon geniet het vertrouwen van de mensen op de locatie. Zij zal in eerste instantie nagaan of ouders al geprobeerd hebben de problemen op te lossen met de betreffende persoon of met de directie. Overigens geldt altijd wel dat ouders de procedures, zoals die zijn vastgelegd in diverse regelingen (bijvoorbeeld leerlingenstatuut en examenreglement) op een correcte wijze moeten volgen.

Vertrouwenspersoon

In bepaalde situaties kan een beroep worden gedaan op een externe vertrouwenspersoon. Deze heeft geen arbeidsrelatie met onze scholengroep. Hij kan onderzoeken of de klacht op de juiste wijze is behandeld en of bemiddeling wenselijk of haalbaar is. Wanneer ouders besluiten de externe klachtencommissie in te schakelen, kan de vertrouwenspersoon ouders daarbij desgewenst begeleiden. Op de website van Lucas onderwijs, www.lucasonderwijs.nl, is meer informatie te vinden.

Klachtenregeling

Onze school kent een klachtenregeling. Deze klachtenregeling is een deel van het leerlingenstatuut. Hierin is de route vermeld met onder andere de rollen van zowel de contactpersoon als de vertrouwenspersoon vermeld. Meer informatie over de klachtenregeling is te vinden op www.isw.info en op www.lucasonderwijs.nl.

Klachtencommissie

Voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen die intern binnen de school en door Lucas Onderwijs niet opgelost kunnen worden, kunnen ouders terecht bij de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs. Meer informatie vindt u op de website van deze stichting.

Stichting GCBO

Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
070 – 386 16 97 (van 09.00 tot 16.30 uur)
[email protected]
www.gcbo.nl

Vertrouwensinspecteur

Voor klachten over seksuele intimidatie en seksueel misbruik is een meld- en aangifteplicht bij wet geregeld. Als er een vermoeden is van een zedenmisdrijf op school, dan is Lucas Onderwijs verplicht contact op te nemen met het Meldpunt Vertrouwensinspecteurs van het onderwijs. Voor het melden van seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunnen ouders contact opnemen met: Meldpunt Vertrouwensinspecteurs op 0900 – 111 31 11 (van 08.00 tot 17.00 uur)