Index

Wateringse Veld College

Hoofdstuk 7 Communicatie

7.1 Directie

Dhr. R.J. Oranje is als rector eindverantwoordelijk voor de totale gang van zaken binnen het Wateringse Veld College.

Naast Dhr. Oranje is er op het Wateringse Veld College 1 teamleider actief:
Mevr. A. Niemarkt: A.niemarkt@sgzuidwest.nl

De directie van de school is telefonisch te bereiken middels de receptie op telefoonnummer: 070-308 98 87.

7.2 Mentoren en coördinatoren

Voor ouders/verzorgers en leerlingen is de mentor het eerste aanspreekpunt.
Alle mentoren en hun e-mailadressen zijn hier op onze website te vinden: Mentoren WVC

De mentoren worden bij ons in de eerste lijn aangestuurd door de leerling coördinatoren.

Dit zijn:

Onderbouw
Mevr. A. van Eekelen
a.veekelen@sgzuidwest.nl

Bovenbouw
Dhr. P. Snijder
p.snijder@sgzuidwest.nl

TTO
Dhr. M. Martinus
m.martinus@sgzuidwest.nl

7.2 Leerlingen

Wij vragen leerlingen om actief in de school aanwezig te zijn en spreken ze dan ook aan op hun verantwoordelijkheden. De leerlingen zijn op de hoogte van de schoolregels en afspraken d.m.v. de wegwijzer te vinden op onze website: Wegwijzer 

Leerlingen zijn bij ons op school opgenomen in diverse organen: de domeinraden, leerlingenraad en medezeggenschapsraad. Ook wordt er met regelmaat bij alle leerlingen een tevredenheidsonderzoek afgenomen om de mening van de leerlingen op te vragen.

Leerlingenraad

Het Wateringse Veld College heeft een leerlingenraad, die de dagelijkse zaken op school met de directie bespreekt en die waar nodig suggesties doet om zaken te verbeteren. Daarnaast organiseren zij tal van activiteiten voor de leerlingen.

Mentoruren

Alle leerlingen in de onderbouw volgen mentoruren. Naast het begeleiden van de leerlingen op het gebied van plannen en organiseren, en activiteiten op sociaal vlak, krijgen onze leerlingen in deze lessen ook de benodigde informatie over hun toetsweken, activiteiten die plaats gaan vinden, hun driehoeksgesprekken, hun overgang, vakanties enzovoorts.

Studiewijzers

Onze leerlingen hebben in Magister van ieder vak een studiewijzer. Hierbinnen vinden zij alle informatie die zij nodig hebben voor dat vak. Denk aan het PTD/PTA, leerstof, extra uitleg, opgegeven werkstukken/PO’s enzovoorts.

7.3 Ouders/verzorgers

In het belang van de leerlingen moeten ouders/verzorgers en school samenwerken. Hoe hechter de samenwerking, hoe duidelijker de stimulans voor de leerling is. Het is fijn voor een leerling als de ouders/verzorgers weten hoe hij of zij er voor staat. Het is ook goed voor de school als ouders/verzorgers laten weten hoe ze over onze school denken. Van ouders/verzorgers verwachten wij dat zij regelmatig contact hebben met de school via de mentor. Om dit als school te stimuleren organiseren wij 2x per jaar een verplicht driehoekgesprek tussen ouder/kind/mentor. Naast het hebben van contact gaan wij er vanuit dat ouders/verzorgers regelmatig Magister raadplegen en daardoor actueel op de hoogte zijn van de resultaten.

Ouderraad

De ouderraad van het Wateringse Veld College bestaat uit een groep gemotiveerde ouders/verzorgers die regelmatig vergadert met de rector. De leden van de ouderraad zetten zich in om de doelstellingen van de school mede te realiseren. Daarbij ligt de nadruk op het bevorderen van het contact tussen school en ouders/verzorgers en treedt de ouderraad op als klankbord voor
ouders/verzorgers en kinderen. De ouderraad probeert haar doel te bereiken door regelmatig met de schoolleiding te overleggen, door het eventueel verlenen van bemiddeling en bijstand, door zich te laten voorlichten over problemen met betrekking tot onderwijs en opvoeding, door de ontwikkelingen op school kritisch te volgen en hieraan een positieve bijdrage te leveren. Bovendien bereikt de ouderraad haar doel door gevraagd en ongevraagd het schoolbestuur en de medezeggenschapsraad van advies te dienen, door de communicatie tussen school en ouders/verzorgers én tussen ouders/verzorgers onderling te stimuleren en tenslotte door medewerking te verlenen aan en ondersteuning te bieden bij binnen- of buitenschoolse activiteiten.
Om hierin goed te kunnen functioneren, is het van belang dat de ouders/ verzorgers de ouderraad informeren over ideeën, klachten of wensen. Ouders/verzorgers kunnen het beste één van de leden van de ouderraad telefonisch of schriftelijk benaderen. Dit kan ook via de school gebeuren. De ouderraad staat in nauw contact met de medezeggenschapsraad.

De school hecht veel belang aan een goede vertegenwoordiging van ouders/ verzorgers. Ouders/verzorgers die deel willen nemen, kunnen zich opgeven bij de rector, mentor of via ouderraadwvc@sgzuidwest.nl. Op de website zijn de contactgegevens van de ouderraad te vinden. Er is ook een klankbordgroep, waarbij ouders/verzorgers van leerlingen uit diverse afdelingen van de school vier keer per jaar bevraagd worden over uiteenlopende onderwerpen.

Ouderavonden

Regelmatig organiseert onze school voor de verschillende klassen ouderavonden, waarbij we de ouders/verzorgers informeren over allerlei zaken die dat schooljaar van belang zijn. De school verwacht van de ouders/verzorgers dat zij deze avonden aanwezig zijn.
Naast deze algemene ouderavonden organiseren wij ook ouderavonden waarop ouders/verzorgers met docenten, tijdens korte gesprekjes, vakinhoudelijk kunnen praten over de voortgang van hun kind.
Tot slot hebben wij nog driehoeksgesprekken twee maal per jaar waarbij we de mentor met ouders/verzorgers en kind in gesprek laten gaan. We laten de leerlingen deze gesprekken voorbereiden en voeren, om hun voortgang en inzicht hierop op die manier te delen met de mentor en ouders. Het doel is samen bekijken waar de leerlingen staan om op die manier weer nieuwe doelen te kunnen stellen voor de periode die nog volgt.

Oudernieuwsbrief

Een aantal keer per jaar (vlak voor de schoolvakanties) verschijnt er een oudernieuwsbrief. Deze wordt digitaal verspreid.

7.4 Servicepunt

Ons Servicepunt is de plek waar u, maar ook de leerlingen en medewerkers, terecht kunnen voor alle administratieve zaken en vragen. Denk hierbij aan ziekmeldingen, verlof aanvragen, absentie meldingen, adreswijzigingen enz.

Ons servicepunt is te bereiken middels telefoonnummer: 070-3089887 en middels het e-mailadres: wateringseveld@sgzuidwest.nl

7.5 Magister

Wij maken gebruik van het programma Magister.

Magister is als app op de telefoon te downloaden en te gebruiken met de inlog die ouders/verzorgers en leerlingen vanuit school krijgen.
Ook is er op Magister in te loggen middels:  https://sgdenhaag.magister.net

Alle informatie voor de studie van uw kind kunt u vinden op  Magister. Alle ouders/verzorgers krijgen vanuit het WVC inloggegevens voor Magister.

  • In Magister kunt u te allen tijde de behaalde cijfers van uw kind nakijken.
  • Via Magister kunnen er berichten verstuurd worden naar zowel uw kind als naar u als ouder. U krijgt dit bericht dan via dit e-mailadres in uw inbox: noreply@magister.net Het gaat dan om bijvoorbeeld AO meldingen van uw kind en de nieuwsbrieven van school.
  • Als ouder (s), verzorger(s) kunt u het rooster van uw kind inzien in Magister. Via het kopje dagrooster ziet u ook direct de laatste wijzigingen.

Voor onze leerlingen geldt:

Zit je op onze school dan krijg je je eigen inlog voor Magister.
In Magister staat jouw actuele dagrooster met toetsen, kun je jezelf inschrijven voor bijvoorbeeld de driehoekgesprekken, kun je van al je vakken een studiewijzer vinden, kun je berichten sturen naar je mentor, docenten en andere schoolmedewerkers en kun je al je cijfers inzien. De roosterwijzigingen worden ook dagelijks op de monitor in de school getoond. Kijk direct op de monitor als je de school binnenkomt.

7.6 Klachtenprocedure

Het Wateringse Veld College heeft een klachtenregeling vastgesteld, die op de website gepubliceerd staat. Hierin staat beschreven hoe ouders/verzorgers en leerlingen klachten kunnen indienen over gedragingen en beslissingen – of het nalaten daarvan – van bijvoorbeeld het bestuur en het personeel.

Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Door de klachtenregeling ontvangt het bestuur en de school op eenvoudige wijze signalen die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school.

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders/verzorgers, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze kunnen worden afgehandeld.

Over het algemeen is het wenselijk dat men een probleem eerst bespreekt met de eigen docent en/of mentor. Als dit niet mogelijk is of onvoldoende oplossing heeft gegeven, is een gesprek met de schoolleiding bij voorkeur de volgende stap. Rector: dhr. R. Oranje. Contact kan telefonisch (070-3089887) of per e-mail.

Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling. Dit houdt in dat men de klacht ter sprake kan brengen bij de interne vertrouwenspersoon van school ofwel bij de externe vertrouwenspersoon.
De interne vertrouwenspersoon is op de hoogte van de mogelijke stappen die ondernomen kunnen worden om de ouder/verzorger of leerling met een klacht te ondersteunen bij het zoeken naar een oplossing. Zij beschikken over contactadressen en kunnen desgewenst begeleiding bieden of doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon. De klachten worden
vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld. Indien de klager dit wenst, begeleidt de externe vertrouwenspersoon hem/haar bij het indienen van de op schrift gestelde klacht bij het bestuur of bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.

De interne vertrouwenspersoon is de heer F. van der Pluijm.
De externe vertrouwenspersoon van het Wateringse Veld College is als volgt
bereikbaar:
Centrum voor vertrouwenspersonen Plus
Mevrouw L. Vermeulen en de heer A. de Leeuw
Van Pomerenvaart 25
2497 WZ Den Haag
Tel: 070-2600032
Email: info @ cvp-plus.nl
www.cvp-plus.nl

Het adres van de landelijke klachtencommissie is:
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Tel: 030-280 9590
Email: info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl

Wanneer ouders of leerlingen vermoeden dat er sprake is van seksuele intimidatie kunnen zij rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwensinspectie, telefoon 0900 – 111 31 11.